Hymn to the Theotokos

Hymn to the Theotokos   Την Ωραιότητα της Παρθενίας Σου Θεοτοκίον Ἦχος γ' Τὴν ὡραιότητα τῆς παρθενίας σου, καὶ τὸ ὑπέρλαμπρον τὸ τῆς ἁγνείας σου, ὁ Γαβριὴλ καταπλαγείς ἐβόα σοι Θεοτόκε, Ποῖόν σοι ἐγκώμιον προσαγάγω ἐπάξιον; τί δὲ ὀνομάσω σε; ἀπορῶ καὶ ἐξίσταμαι· διὸ ὡς προσετάγην βοῶ σοι, Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη. Awed by the beauty of your virginity and by the brilliance of your purity, Gabriel cried aloud to you, O Mother of God, “How can I praise you as I should? With what name shall I call you? I am at a loss and amazed; therefore as I was [...]

By |2018-08-11T15:53:05+10:00August 11th, 2018|Comments Off on Hymn to the Theotokos

Entrance Hymn from the Divine Liturgy

Entrance Hymn from the Divine Liturgy Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ. Come, let us worship and fall down before Christ   This hymn is the entrance hymn used in most Sunday and weekday Holy Liturgies of the Church Calendar (different hymns are used on the major feast days). It is called an entrance hymn because it is chanted as the priest, holding the Holy Gospel in an elevated position, enters the Sanctuary to complete the Little Entrance. Nowadays, the Little Entrance is more of a symbolic procession, as it begins where it ends (in the Sanctuary). However, up until the [...]

By |2018-07-02T20:01:18+10:00July 2nd, 2018|Comments Off on Entrance Hymn from the Divine Liturgy

8th Ode of the Katavasiae of Pascha

8th Ode of the Katavasiae of Pascha   Αὕτη ἡ κλητὴ καὶ ἁγία ἡμέρα, ἡ μία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλὶς καὶ κυρία, ἑορτῶν ἑορτή, καὶ πανήγυρις ἐστὶ πανηγύρεων, ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν, Χριστὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. This chosen and holy day is the first of Sabbaths, the Queen and Lady, the Feast of Feasts and the Festival of Festivals on which we bless Christ to all the ages.   This hymn is the 8th Ode of the Katavasiae of Easter, chanted for the first time in the Church Calendar during the Matins service of Easter Sunday and then for the following [...]

By |2018-04-14T09:37:13+10:00April 14th, 2018|Comments Off on 8th Ode of the Katavasiae of Pascha

The Service of the Royal Hours of Christmas-Hymn of the 1st Hour

From the Service of the Royal Hours of Christmas - Hymn of the 1st Hour   Ἦχος πλ. δ', Ποίημα Σωφρονίου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου· εὐτρεπιζέσθω ἡ φάτνη· τὸ Σπήλαιον δεχέσθω, ἡ ἀλήθεια ἦλθεν· ἡ σκιὰ παρέδραμε· καὶ Θεὸς ἀνθρώποις, ἐκ Παρθένου πεφανέρωται, μορφωθείς τὸ καθ' ἡμᾶς, καὶ θεώσας τὸ πρόσλημμα. Διὸ Ἀδὰμ ἀνανεοῦται σὺν τῇ Εὔᾳ, κράζοντες· Ἐπὶ γῆς εὐδοκία ἐπεφάνη, σῶσαι τὸ γένος ἡμῶν. Tone 8. By Sophronios, Patriarch of Jerusalem Bethlehem make ready; let the Manger be prepared; let the Cave receive. The truth has come, the shadow has passed away, and God has appeared among men [...]

By |2017-12-08T10:03:36+10:00December 8th, 2017|Comments Off on The Service of the Royal Hours of Christmas-Hymn of the 1st Hour

Dismissal Hymn of St Demetrios the Great Martyr

Dismissal Hymn of St Demetrios the Great Martyr Ἦχος γ' Μέγαν εὕρατο ἐν τοῖς κινδύνοις, σὲ ὑπέρμαχον ἡ οἰκουμένη, Ἀθλοφόρε τὰ ἔθνη τροπούμενον. Ὡς οὖν Λυαίου καθεῖλες τὴν ἔπαρσιν, ἐν τῷ σταδίῳ θαρρύνας τὸν Νέστορα, οὕτως Ἅγιε, Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος. The whole world has found you as a mighty champion in dangers, O victor, who rout the nations. Therefore as you destroyed the pride of Lyaios in the stadium by giving Nestor courage, holy great Martyr Demetrios, implore Christ God to grant us his great mercy   Saint Demetrios, the Great Martyr [...]

By |2017-10-12T14:25:30+10:00October 12th, 2017|Comments Off on Dismissal Hymn of St Demetrios the Great Martyr