Oikos of Christmas Day

Oikos of Christmas Day «Τὴν Ἐδὲμ Βηθλεὲμ ἤνοιξε, δεῦτε ἴδωμεν· τὴν τρυφὴν ἐν κρυφῇ εὕρομεν, δεῦτε λάβωμεν, τὰ τοῦ Παραδείσου ἔνδον τοῦ Σπηλαίου. Ἐκεῖ ἐφάνη ῥίζα ἀπότιστος, βλαστάνουσα ἄφεσιν· ἐκεῖ εὑρέθη φρέαρ ἀνώρυκτον, οὗ πιεῖν Δαυῒδ πρὶν ἐπεθύμησεν· ἐκεῖ Παρθένος τεκοῦσα βρέφος, τὴν δίψαν ἔπαυσεν εὐθύς, τὴν τοῦ Ἀδὰμ καὶ τοῦ Δαυΐδ· διὰ τοῦτο πρὸς τοῦτο ἐπειχθῶμεν, οὗ ἐτέχθη, Παιδίον νέον, ὁ πρὸ αἰώνων Θεός .» “Bethlehem has opened Eden, come, let us see; we have found delight in secret, come, let us receive the joys of Paradise within the cave. There the unwatered root whose blossom is forgiveness has [...]

By |2020-01-28T12:28:36+11:00January 28th, 2020|Comments Off on Oikos of Christmas Day

Wedding Hymn – Troparion of the Holy Martyrs

Wedding Hymn - Troparion of the Holy Martyrs «Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ καλῶς ἀθλήσαντες καὶ στεφανωθέντες, πρεσβεύσατε πρὸς Κύριον, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχὰς ἡµῶν». “O holy Martyrs, who have contested well and have been crowned, intercede with the Lord, that mercy be granted to our souls.” The Orthodox wedding service makes many references to the Holy Martyrs. The central prayer of crowning, which sets out how God “ordained physical marriage” to be between a man and a woman, then proceeds to ask God to bless and remember the newly wedded couple in the same manner as God blessed the well known couples [...]

By |2019-12-16T12:34:26+11:00November 16th, 2019|Comments Off on Wedding Hymn – Troparion of the Holy Martyrs

Dormition Hymn

Dormition Hymn Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῇ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα, καὶ σὺ Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα. “Apostles, you have been gathered from the ends of the Earth, to this place of Gethsemane, I ask you, lay my body to rest, and you my Son and my God, receive my spirit.”   Much of our Orthodox Tradition, including our hymnology, draw upon events that are not in Scripture. This hymn, which is chanted during the Supplicatory Canons to the Theotokos from 1st – 14th August, immediately preceding the Great Feast of Panayia, the [...]

By |2019-11-03T20:17:10+11:00October 3rd, 2019|Comments Off on Dormition Hymn

Dismissal Hymn of the Holy Fathers

Dismissal Hymn of the Holy Fathers Ὑπερδεδοξασμένος εἶ, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ φωστῆρας ἐπὶ γῆς τοὺς Πατέρας ἡμῶν θεμελιώσας, καὶ δι' αὐτῶν πρὸς τὴν ἀληθινὴν πίστιν, πάντας ἡμᾶς ὁδηγήσας· πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοι. You are glorified above all, Christ our God, who established our Fathers as beacons on the earth, and through them guided us all to the true faith. O highly compassionate, glory to you! “Among the ministers of God some were outstanding for the word of wisdom, others for their severity of life and patient endurance, others were adorned by their moderation. Some among them were honoured for [...]

By |2019-08-26T15:55:39+10:00August 26th, 2019|Comments Off on Dismissal Hymn of the Holy Fathers

Glory Hymn of Matins of Holy Tuesday

Glory Hymn of Matins of Holy Tuesday Ἰδού σοι τὸ τάλαντον ὁ Δεσπότης ἐμπιστεύει ψυχή μου· φόβῳ δέξαι τὸ χάρισμα, δάνεισαι τῷ δεδωκότι, διάδος πτωχοῖς, καὶ κτῆσαι φίλον τὸν Κύριον· ἵνα στῇς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, ὅταν ἔλθῃ ἐν δόξῃ, καὶ ἀκούσῃς μακαρίας φωνῆς· Εἴσελθε, δοῦλε, εἰς τὴν χαρὰν τοῦ Κυρίου σου. Αὐτῆς ἀξίωσόν με, Σωτήρ, τὸν πλανηθέντα, διὰ τὸ μέγα σου ἔλεος. Behold, my soul, how the Master has entrusted the talent to you. With fear accept the gift of God. Borrow it from the One who gave it; distribute to the poor, and earn the Lord’s friendship; so that [...]

By |2019-06-13T19:37:43+10:00June 13th, 2019|Comments Off on Glory Hymn of Matins of Holy Tuesday